Nhóm các khóa học/ ôn luyện thi các kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo qui định của  Thông tư  liên tịch số 03 của Bộ Truyền thông và Bộ Giáo dục.