Các khóa học/  luyện thi Tiếng Anh 06 bậc VN trình độ B1 (bậc 3)

Course Image Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 04.11.2018

Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 04.11.2018

Đây là khóa luyện thi tiếng Anh B1 & B2 cấp tốc theo nhu cầu và linh hoạt thời gian, địa điểm học cho học viên...

Tải đơn đăng ký dự thi tại đây

Course Image Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 23.09.2018

Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 23.09.2018

Đây là khóa luyện thi tiếng Anh B1 & B2 cấp tốc theo nhu cầu và linh hoạt thời gian, địa điểm học cho học viên...

Tải đơn đăng ký dự thi tại đây

Course Image Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 26.08.2018

Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 26.08.2018

Đây là khóa luyện thi tiếng Anh B1 & B2 cấp tốc theo nhu cầu và linh hoạt thời gian, địa điểm học cho học viên...

Tải đơn đăng ký dự thi tại đây

Course Image Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 19.08.2018

Tiếng Anh B1, B2 Khóa thi Ngày 19.08.2018

Đây là khóa luyện thi tiếng Anh B1 & B2 cấp tốc theo nhu cầu và linh hoạt thời gian, địa điểm học cho học viên...

Tải đơn đăng ký dự thi tại đây